HALAMAN

 • Pendidikan TK dan SD

  Bidang Pendidikan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar mempunyai tugas melaksanakan pembinaan administrasi, kurikulum, pengelolaan sarana, dan prasarana serta bina pendidik taman kanak-kanak dan sekolah dasar.
  Sedangkan fungsi dari Bidang Pendidikan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar adalah :
  a.    penyusunan rencana kegiatan Bidang Pendidikan Taman kanak-Kanak dan Sekolah Dasar;
  b.    perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan administrasi taman kanak-kanakdan sekolah dasar;
  c.    penyusunan  rencana dan penetapan kinerja Bidang Pendidikan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar;
  d.    pembinaan,  pendirian, penggabungan, pengembangan, dan penghapusan taman kanak-kanak dan sekolah dasar;
  e.    pembinaan administrasi taman kanak-kanak dan sekolah dasar;
  f.    pembinaan kurikulum taman kanak-kanak dan sekolah dasar;
  g.    pembinaan pengelolaan sarana dan prasarana taman kanak-kanak dan sekolah dasar;
  h.    pembinaan organisasi kesiswaan sekolah dasar;
  i.    pengendalian penyelenggaraan taman kanak-kanak dan sekolah dasar;
  j.    pembinaan akreditasi sekolah dan kinerja sekolah;
  k.    pembinaan dan pengembangan pendidik taman kanak-kanak dan sekolah dasar;
  l.    pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang pendidikan taman kanak-kanak dan sekolah dasar; dan
  m.    pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Bidang Pendidikan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar.
  Bidang Pendidikan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar terdiri dari: 1. Seksi Bina Administrasi, Sarana, dan Prasarana; 2. Seksi Bina Pendidik dan Kurikulum. Seksi-seksi tersebut dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pendidikan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar.
  Seksi Bina Administrasi, Sarana, dan Prasarana mempunyai tugas:
  a.    menyusun rencana kegiatan Seksi Bina Administrasi, Sarana, dan Prasarana Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar;
  b.    menyusun kebijakan teknis pengelolaan administrasi, sarana, dan prasarana Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar;
  c.    menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan pengelolaan administrasi, sarana, dan prasarana Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar;
  d.    menyusun rencana kinerja dan penetapan kinerja pengelolaan administrasi, sarana dan prasarana Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar;
  e.    melaksanakan pembinaan pengelolaan administrasi, sarana, dan prasarana Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar;
  f.    melaksanakan pembinaan pendirian, penggabungan, pengembangan, dan penghapusan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar;
  g.    mendistribusikan sarana pendidikan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar;
  h.    menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang pengelolaan administrasi, sarana, dan prasarana.
  i.    Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Bina Administrasi, Sarana, dan Prasarana.
  Seksi Bina Pendidik dan Kurikulum, mempunyai tugas:
  a.    menyusun rencana kegiatan Seksi Bina Pendidik dan Kurikulum;
  b.    menyusun kebijakan teknis pelaksanaan pembinaan guru dan kurikulum Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar;
  c.    menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan guru dan kurikulum Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar;
  d.    menyusun rencana kinerja dan penetapan kinerja pelaksanaan pembinaan guru dan kurikulum Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar;
  e.    melaksanakan seleksi calon Kepala Sekolah dan Pengawas Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar;
  f.    meningkatkan kualifikasi, kompetensi, dan profesionalisme guru Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar;
  g.    melaksanakan evaluasi kinerja guru dan Kepala Sekolah Taman Kanak kanak dan Sekolah Dasar;
  h.    menyusun pedoman dan petunjuk pelaksanaan kalender pendidikan dan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar;
  i.    menyiapkan bahan petunjuk pelaksanaan penerimaan siswa baru dan mutasi murid Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar;
  j.    melaksanakan pengembangan kurikulum;
  k.    menyusun dan mengembangkan teknik evaluasi pendidikan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar;
  l.    membina pelaksanaan pengelolaan kelas, metode mengajar, dan evaluasi belajar pendidikan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar;
  m.    melaksanakan inventarisasi, dokumentasi, dan laporan hasil Evaluasi belajar pendidikan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar;
  n.    menilai buku pelajaran siswa, buku pegangan guru, dan buku perpustakaan pendidikan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar;
  o.    menyiapkan pedoman dan petunjuk penggunaan alat bantu belajar pendidikan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar;
  p.    menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang pembinaan guru dan kurikulum pendidikan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar; dan
  q.    Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Bina Pendidik dan Kurikulum.
  4.    Bidang Pendidikan Lanjutan Pertama Pertama
  Bidang Pendidikan Lanjutan Pertama mempunyai tugas melaksanakan pembinaan administrasi, kurikulum, pengelolaan sarana, dan prasarana serta bina pendidik Pendidikan Lanjutan Pertama.
  Bidang Pendidikan Lanjutan Pertama mempunyai fungsi:
  a.    penyusunan rencana kegiatan Bidang Pendidikan Lanjutan Pertama;
  b.    perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan administrasi Pendidikan Lanjutan Pertama;
  c.    penyusunan rencana dan penetapan kinerja penyelenggaraan administrasi Pendidikan Lanjutan Pertama;
  d.    pembinaan pendirian, penggabungan, pengembangan, dan penghapusan Sekolah Pendidikan Lanjutan Pertama;
  e.    pembinaan administrasi Pendidikan Lanjutan Pertama;
  f.    pembinaan kurikulum Pendidikan Lanjutan Pertama;
  g.    pembinaan pengelolaan sarana dan prasarana Pendidikan Lanjutan Pertama;
  h.    pembinaan organisasi kesiswaan Pendidikan Lanjutan Pertama;
  i.    pengendalian penyelenggaraan Pendidikan Lanjutan Pertama;
  j.    pembinaan akreditasi sekolah dan kinerja sekolah;
  k.    pembinaan dan pengembangan pendidik pendidikan Pendidikan Lanjutan Pertama;
  l.    pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang Pendidikan Lanjutan Pertama; dan
  m.    pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Bidang Pendidikan Lanjutan Pertama.
  Bidang Pendidikan Lanjutan Pertama terdiri dari: 1. Seksi Bina Administrasi, Sarana, dan Prasarana; 2. Seksi Bina Pendidik dan Kurikulum. Seksi-seksi tersebut dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pendidikan Lanjutan Pertama.
  Seksi Bina Administrasi, Sarana, dan Prasarana mempunyai tugas:
  a.    menyusun rencana kegiatan Seksi Bina Administrasi, Sarana, dan Prasarana Pendidikan Lanjutan Pertama;
  b.    menyusun kebijakan teknis pengelolaan administrasi, sarana, dan prasarana Pendidikan Lanjutan Pertama;
  c.    menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan pengelolaan administrasi, sarana, dan prasarana Pendidikan Lanjutan Pertama;
  d.    menyusun rencana kinerja dan penetapan kinerja pengelolaan administrasi, sarana dan prasarana Pendidikan Lanjutan Pertama;
  e.    melaksanakan pembinaan pengelolaan administrasi, sarana, dan prasarana Pendidikan Lanjutan Pertama;
  f.    menyusun pedoman dan pelayanan legalisasi, penggantian ijazah/tanda tamat/tanda lulus, dan perbaikan ijazah/tanda tamat/tanda lulus Pendidikan Lanjutan Pertama;
  g.    melaksanakan pembinaan pendirian, penggabungan, pengembangan, dan penghapusan Pendidikan Lanjutan Pertama;
  h.    mendistribusikan sarana Pendidikan Lanjutan Pertama;
  i.    menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang pengelolaan administrasi, sarana, dan prasarana Pendidikan Lanjutan Pertama;
  j.    melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Bina Administrasi, Sarana, dan Prasarana.
  Seksi Bina Pendidik dan Kurikulum, mempunyai tugas:
  a.    menyusun rencana kegiatan Seksi Bina Pendidik dan Kurikulum;
  b.    menyusun kebijakan teknis pelaksanaan pembinaan guru dan kurikulum Pendidikan Lanjutan Pertama;
  c.    menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan guru dan kurikulum Pendidikan Lanjutan Pertama;
  d.    menyusun rencana kinerja dan penetapan kinerja pelaksanaan pembinaan guru dan kurikulum Pendidikan Lanjutan Pertama;
  e.    melaksanakan seleksi calon Kepala Sekolah dan Pengawas Pendidikan Lanjutan Pertama;
  f.    meningkatkan kualifikasi, kompetensi, dan profesionalisme guru Pendidikan Lanjutan Pertama;
  g.    melaksanakan evaluasi kinerja guru dan Kepala Sekolah Pendidikan Lanjutan Pertama;
  h.    menyusun pedoman dan petunjuk pelaksanaan kalender Pendidikan Lanjutan Pertama;
  i.    menyiapkan bahan petunjuk pelaksanaan penerimaan siswa baru dan mutasi murid Pendidikan Lanjutan Pertama;
  j.    melaksanakan pengembangan kurikulum;
  k.    menyusun dan mengembangkan teknik evaluasi Pendidikan Lanjutan Pertama;
  l.    membina pelaksanaan pengelolaan kelas, metode mengajar, dan evaluasi belajar Pendidikan Lanjutan Pertama;
  m.    melaksanakan inventarisasi, dokumentasi, dan laporan hasil Evaluasi belajar Pendidikan Lanjutan Pertama;
  n.    menilai buku pelajaran siswa, buku pegangan guru, dan buku perpustakaan Pendidikan Lanjutan Pertama;
  o.    menyiapkan pedoman dan petunjuk penggunaan alat bantu belajar Pendidikan Lanjutan Pertama;
  p.    menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang pembinaan guru dan kurikulum Pendidikan Lanjutan Pertama; dan
  q.    Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Bina Pendidik dan Kurikulum.

   

KOMENTAR

HALAMAN LAINNYA